Categories

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně

Privacy policy

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketing

 

 

Uživatel e-shopu dortynasvatbu.cz souhlasí s tím, aby společnost Obchodní firma: U Orloje 14 s.r.o. Sídlo: Praha 1, Staroměstké nám. 481/22, PSČ 110 00  Identifikační číslo: 09727221  Právní forma: Společnost s ručením omezeným Výpis z obchodního rejstříku , vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 341288, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)zpracovávala jeho osobní údaje. Uživatel bere na vědomí, že správcem údajů je společnost.. (dále jen „Správce“).

Uživatel uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů k marketingovým účelům - zejména k zasílání obchodních sdělení, newsletterů, nabídek produktů a služeb, zvýhodněných cenových nabídek a informacích o soutěžích, a to prostřednictvím elektronické komunikace (emailem). Za účelem splnění zpracování uvedených skupin činností (cíle) budou zpracovávány následující osobní údaje:

jméno, příjmení,

adresa bydliště,

email,

v případě výher v soutěžích fotografie,

(dále jen „osobní údaje“).

 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci poskytl a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění konkrétního účelu. Pro účel zasílání obchodních sdělení a pro účely marketingové a reklamní zpracovává Správce osobní údaje po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou těmto účelům, nejméně však po dobu 1 roku.

Osobní údaje Správce s nikým nesdílí a neposkytuje je žádným třetím osobám. Příjemci osobních údajů mohou být pouze zpracovatelé Správce, kteří pro Správce osobní údaje zpracovávají za účelem uvedených cílů.

Uživatel udělením souhlasu potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné.

Uživatel udělením souhlasu dále prohlašuje, že si je vědom svých oprávnění, zejména:

právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům,

právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,

právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

právo na přenositelnost svých osobních údajů,

právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,

právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,

170 00 Praha 7.

 

Správce je oprávněn svoji politiku ochrany osobních údajů pozměnit tak, aby odrážela její aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude Uživatel vyrozuměn.