Categories

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE POTRAVINÁŘSKÉHO ZBOŽÍ


Údaje o obchodní společnosti:


Název:  U Orloje 14 s.r.o
Sídlo: Praha 1, Staroměstké nám. 481/22, PSČ 110 00
IČO: 09727221  
DIČ: CZ09727221  

Společnost s ručením omezeným Výpis z obchodního rejstříku,vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 341288


(dále též „prodávající“)

Provozovna: GRAND café PRAHA
Sídlo provozovny: Staroměstské náměstí 22, Praha 1, 11000
Kontaktní údaje: e-mailová adresa: info@grandcafe.cz, tel. č.: 221 632 522


Úvodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží výrobků v provozovně prodávajícího s názvem GRAND café PRAHA, ať formou osobní nebo internetovou. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v souladu s ust. § 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen jako „občanský zákoník“). Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součásti kupní smlouvy uzavírané mezí prodávajícím a kupujícím (zákazníkem).
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


Práva a povinnosti prodávajícího

 

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a v případě dovozu objednaného zboží dopravit na adresu udanou kupujícím. Objednávka se považuje za potvrzenou až v případě kontaktování pracovníkem prodávajícího, buď e-mailem nebo telefonicky, po zkontrolování správnosti údajů. Potvrzení Vaší objednávky uskutečněné v době od 7 do 17 hodin obdržíte do 3 hodin, u pozdější objednávky až následující den. Za potvrzení nelze považovat automaticky vygenerovaný e-mail.                                                                   
b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné a naše společnost se dle platných zákonů o ochraně osobních údajů zavazuje nesdělovat tyto informace třetí straně.
c) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nezaplatí zálohu je-li požadována, či v případě pozdního objednání, či z důvodů naplnění výrobní kapacity, či z důvodu nejasných kontaktních údajů, nebo nemožnosti kontaktovat kupujícího.
d) Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.


Práva a povinnosti kupujícího


a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno, doplněné o telefonické spojení a e-mailovou adresu.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně daní (příp. poplatků), nákladů na balení a v případě dovozu včetně ceny za dopravu.

c) S předběžnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením, zaplacením zálohy ve výši minimálně 50% celkové ceny se pak tato objednávka stává závaznou u klasických dortů není vyžadována.

Objednací podmínky


Zhotovení objednávky od objednání:
u klasických dortů 24 hodin;
u slavnostních dortů 3 dny;
u svatebních dortů 10 dní;
dárkové certifikáty 24 hodin.
Po dohodě možno i dřívější termín, dle možností prodávajícího.
Osobní konzultace a objednávky dortů v kavárně každý den od 7,00 do 17,00 hodin (po domluvě i v jiný čas).
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

Dodací podmínky


Objednané zboží je možné si vyzvednout pouze v provozovně prodávajícího.


Reklamace


Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem platným v ČR. Zboží lze reklamovat u dodavatele dle podmínek reklamačního řádu po tel. dohodě či přímo v naší provozovně maximálně však do 24 hodin od dodání zboží avšak při striktním dodržení skladovacích podmínek!

Skladovací, záruční a reklamační podmínky

Veškeré objednávky dodávané prodávajícím jsou skladovány a převáženy při teplotě do max. 5°C. Po dodání objednaného zboží na místo určení, musí být tyto skladovací podmínky jednoznačně zachovány. V případě, že nedojde k uskladnění dodávaného zboží při těchto teplotách, hrozí jeho znehodnocení a v tomto případě se prodávající zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé škody na dodávaném zboží a dále ani nebude akceptována případná reklamace! Při správném skladování Vám prodávající garantuje 24 hodin záruku na kvalitu zboží.
Při zjištění závadnosti v objednávce týkající se chutí či složení výrobku po podepsání předávacího protokolu, neprodleně kontaktujte naše pracovníky od 7:00 – 17:30 na telefonu 221 632 522. Závadu je nutné hlásit ihned po zjištění, nejpozději však do 24 hodin od dodání zboží, na pozdější reklamace nebude brán zřetel!


POUČENÍ O SKLADOVACÍCH PODMÍNKÁCH:


Prodávajícím dodané zboží, musí být skladováno při teplotě do maximálně 5°C, odděleně od surovin jiného původu z důvodů hrozby kontaminování jinými aromaty a mikroorganismy. Při nedodržení těchto skladovacích podmínek zaniká právo zákazníka na pozdější reklamace u prodávajícího!


Objednávka


1. Veškeré objednávky podané elektronicky prostřednictvím internetu na stránkách prodávajícího www.grandcafe.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.


Stornovací podmínky


při stornování objednávky po zaplacení zálohy: 10 a více dní před objednaným termínem se prodávající zavazuje vrátit tuto zálohu v plné výši, avšak po tomto termínu si účtuje stornovací poplatek takto:

8-9 dní před objednaným termínem 40% zálohy
6-7 dní před objednaným termínem 50% zálohy
4-5 dní před objednaným termínem 60% zálohy
3 dny před objednaným termínem 80% zálohy
2 dny před objednaným termínem 90% zálohy
1 den před objednaným termínem 100% zálohy

Bližší informace může kupující (zákazník) získat na e-mailové adrese: info@grandcafe.cz nebo na tel. č.: 221 632 522


1. Všeobecná ustanovení reklamačního řádu


-Reklamační řád prodávajícího upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při
reklamaci zboží.

-Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení originálního dokladu o zaplacení zboží nebo originálu faktury/daňového dokladu. Dodací list je nutno předložit, obsahuje-li údaje neuvedené na originálu faktury/daňového dokladu a slouží-li jako záruční doklad.

-Reklamační řád se vztahuje na zboží a služby zakoupené u prodávajícího v provozovně GRAND café PRAHA a reklamované v souladu s tímto Reklamačním řádem.

Datum uplatnění reklamace je dáno datem fyzického předání zboží k reklamaci v místě určeném prodávajícím pro příjem reklamací. Pro veškeré potraviny k reklamaci je určena provozovna prodávajícího GRAND café PRAHA nacházející se na adrese: Staroměstské náměstí 22, Praha 1.

-Skutečnost, že byl zákazník úplně a detailně seznámen s reklamačním řádem, záručními a obchodními podmínkami a svůj souhlas s jejich obsahem stvrzuje zákazník podpisem či jiným potvrzením dodacího listu/daňového dokladu, závaznou objednávkou zboží, nebo fyzickým převzetím zboží.

-Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud není písemně uzavřena smlouva o jiných obchodních, záručních či reklamačních podmínkách.


2. Uplatnění záruky kupujícím (odběratelem)


Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady zboží, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží již při jeho převzetí a zjistit tak případné vady prohlídkou odhalitelné a zkontrolovat kompletnost dodávaného zboží. Zjištěné vady je nutno reklamovat při předávání zboží. Vady nezjistitelné prohlídkou zboží uplatní kupující (zákazník) podle dalších podmínek reklamačního řádu prodávajícího.

U potravinářského zboží typu dorty, zákusky, minidezerty a veškerých dalších objednávaných produktů je záruka poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby, resp. zboží podléhající rychlé zkáze. Reklamaci jakkoliv poškozeného nebo nekompletního zboží - včetně reklamace jakýchkoliv parametrů zjistitelných vnější prohlídkou zboží, musí zákazník uplatnit nejpozději při přebírání hotového výrobku. Na pozdější reklamace takovýchto vad zboží nebude brán zřetel. Reklamace chutí, složení nebo jiných vnější prohlídkou nezjistitelných parametrů zboží musí zákazník uplatnit neprodleně po jejich zjištění a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí výrobku, až do uplatnění reklamace byl výrobek uložen způsobem a při teplotě odpovídajícím požadavkům zákonů a předpisů upravujících oblast výroby a skladování potravin. O oprávněnosti reklamace rozhodne podle svého uvážení pověřený pracovník prodávajícího. U zboží okamžité spotřeby (zboží podléhající rychlé zkáze) budou oprávněné reklamace řešeny opravou nebo výměnou zboží. Převzetím zboží zákazník akceptuje bezvýhradně tyto podmínky. Částečně spotřebované zboží není možno reklamovat. Prodávající nepřebírá odpovědnost za případné nedostatečnosti způsobené nevhodným složením výrobku vyrobeného či upraveného podle požadavku kupujícího (zákazníka), pokud bylo toto složení nebo úpravy kupujícím (zákazníkem) požadováno. Skutečnost, že zboží bylo vyrobeno, či upraveno podle jeho požadavku, potvrzuje kupující (zákazník) fyzickým převzetím objednaných výrobků.


Nárok na uplatnění reklamace zaniká v každém z následujících případů :

  • Ztrátou dodacího listu, paragonu;
  • Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem reklamace záruční doba;
  • Svévolným upravením nebo pozměněním zboží;
  • Mechanickým nebo jiným poškozením zboží;
  • Poškozením zboží při přepravě k reklamaci (například pokud zboží nebylo přepravováno chlazené na náležitou teplotu);
  • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému bytovému prostředí, nebo prostředí restaurací vybavených potřebnou chladicí technikou;
  • Zboží bylo poškozeno použitím v rozporu s podmínkami uvedenými v obchodních, reklamačních, či záručních podmínkách nebo v rozporu s všeobecnými zásadami platnými pro použití nebo spotřebu obdobného zboží;
  • Zboží bylo poškozeno živly; nebo;
  • Dále kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vady, na které byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, o kterých musel vědět. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným či obdobným se srovnatelnými parametry.


3. Délka poskytované záruky


Prodávající, ve smyslu platných zákonu, poskytuje na zboží záruku stanovenou zákonem, není-li pro konkrétní případy stanovena záruka jiná. Záruka na zboží okamžité spotřeby (resp. zboží podléhající rychlé zkáze) je poskytována jen a pouze v rozsahu požadovaném zákonem aktuálně záruky upravujícím. Zbožím okamžité spotřeby (zboží podléhající rychlé zkáze) jsou míněny veškeré výrobky nebo zboží, které vyrábí prodávající a jsou potravinářského charakteru. Zejména se jedná o dorty, svatební dorty, zákusky, koláče, případně i o pečivo a další výrobky, tvoří-li součást objednávky.

-V případe výměny zboží za nové, dostane kupující (zákazník) doklad, kterým získává právo na reklamaci stejným způsobem, jakoby se jednalo o nový výrobek.


4. Ceník reklamací a souvisejících služeb


Veškeré právem uplatněné reklamace jsou řešeny zdarma.

V případě neoprávněné reklamace budou zákazníkovi účtovány veškeré náklady spojené s kontrolou a opravou výrobků ve výši nejméně 200,- Kč + DPH.

 

5. Způsoby vyřizování oprávněných reklamací


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Jedná – li se o vadu (reklamaci), kterou lze s přihlédnutím ke všem okolnostem považovat za podstatné porušení smlouvy, má kupující právo na:
a) odstranění vady dodáním nového výrobku (produktu) bez vady nebo dodáním chybějící části výrobku (produktu),
b) odstranění vady opravou výrobku (produktu), pokud je možná a účelná,
c) přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupení od smlouvy.
Jedná – li se o vadu (reklamaci), kterou lze s přihlédnutím ke všem okolnostem považovat za nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na:
a) odstranění vady,
b) přiměřenou slevu z kupní ceny.
Nelze uplatnit reklamaci a právo na výměnu výrobku, ze kterého byla již jakákoliv část spotřebována, či jinak jakkoliv znehodnocena.

Reklamace se vyřizují výhradně v místě, určeném prodávajícím pro uplatňování reklamací. Není-li místo pro uplatňováni reklamací určeno přímo na daňovém dokladu/dodacím listu, vyřizují se reklamace na stanoveném místě a to přímo v kavárně, ve které bylo zboží zakoupeno nebo převzato, a to každý den od 7,00 do 17,30 hod. Reklamace se zásadně nevyřizují u kupujícího (zákazníka), náklady spojené s dopravou zboží za účelem uplatnění reklamace nese výhradně kupující (reklamující). Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení sdělí kupujícímu pověřený pracovník prodávajícího.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

Ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

Zákon o evidenci tržeb

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 

Závěrečná ustanovení


Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
Kupující souhlasem s těmito obchodními podmínkami prohlašuje, že se měl před uzavřením smlouvy možnost řádně seznámit se seznamem a výčtem alergenů obsažených v jednotlivých výrobcích (produktech) prodávajícího, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.1169/2011 ze dne 25.října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, přičemž prodávající na žádost kupujícího tento seznam a výčet alergenů zašle kupujícímu na jeho elektronickou (e-mailovou) adresu.
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

V Praze, dne 1. 12. 2016